Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - μουσικά εργαστήρια - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο - επικοινωνία

μουσικά εργαστήρια
κανονισμός λειτουργίας
γνωριμία με τα μουσικά όργανα
μουσική προπαιδεία
λαϊκή κομπανία
χορωδιακά σύνολα
φιλαρμονική
μοντέρνα & κλασικά σύνολα
Συνδρομές Συμμετοχής
Μουσικό Ταξίδικανονισμός λειτουργίας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Αρ. Απόφασης  Δ.Σ. Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. : 110/2020


Τα Μουσικά Εργαστήρια του Ν.Π. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης-Γρηγόρης Γρηγορίου» λειτουργούν ως προγράμματα εξοικείωσης με την Τέχνη της Μουσικής.


Σκοπός τους είναι να προσφέρουν στους πολίτες όλων των ηλικιών την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά και να πειραματιστούν μέσα από τη Μουσική καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.


Τα Μουσικά Εργαστήρια λειτουργούν με ευθύνη των διδασκόντων, οι οποίοι ορίζουν το αντικείμενο, την ύλη και τη διάρκεια του κύκλου παρακολούθησης του κάθε Εργαστηρίου καθώς και τα όρια ηλικίας των μελών σε κάθε Τμήμα.


Κατόπιν εισήγησής τους, το Τμήμα Πολιτισμού, καταρτίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των τμημάτων του Μουσικού Εργαστηρίου, καθώς και τον αριθμό των μελών που δύναται να συμμετέχουν σε κάθε τμήμα. Το Τμήμα Πολιτισμού διατηρεί το δικαίωμα διαίρεσης τμημάτων λόγω μεγάλης συμμετοχής ή κατάργησης τμημάτων, σε περίπτωση ελλιπούς συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της χρονιάς.


Η ετήσια συνδρομή, οι δόσεις στις οποίες καταμερίζεται, οι δικαιούχοι έκπτωσης καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι να γίνουν μέλη, προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του «Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.-Γρηγόρης Γρηγορίου».


Το Ν.Π. δύναται, με απόφαση του Δ.Σ., να προσλαμβάνει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, εξωτερικούς συνεργάτες-διδάσκοντες είτε για τη λειτουργία επιπλέον τμημάτων των Μουσικών Εργαστηρίων, που ήδη λειτουργούν με ευθύνη του μόνιμου προσωπικού του Ν.Π., είτε για τη δημιουργία νέων Εργαστηρίων, με ειδικότητες που δε διαθέτει το Ν.Π.


Τμήματα Μουσικών Εργαστηρίων
Ο αριθμός των τμημάτων των Μουσικών Εργαστηρίων εξαρτάται από τη ζήτηση και τη συμμετοχή των πολιτών καθώς και από τους στόχους του Δήμου για τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών δράσεων της πόλης.


Τα Μουσικά Εργαστήρια δύνανται να περιλαμβάνουν:
Τμήματα Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων (ατομικά ή ομαδικά), Τμήματα Φωνητικής Διδασκαλίας (ατομικά ή ομαδικά), Τμήματα Μουσικής Προπαιδείας, Εργαστήρια Κατασκευής Μουσικών Οργάνων και Μουσικά Σύνολα (Χορωδιακά Σύνολα, Λαϊκά Σύνολα, Μοντέρνα Σύνολα, Κλασικά Σύνολα, Φιλαρμονική κ.ά.).


Οι αρμόδιοι καθηγητές των Τμημάτων και οι υπεύθυνοι των παραπάνω Μουσικών Συνόλων ορίζονται ανά περίπτωση, από το Τμήμα Πολιτισμού.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές στα Μουσικά Εργαστήρια πραγματοποιούνται κανονικά τον μήνα Σεπτέμβριο. Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, οι εγγραφές συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.


Ανήλικοι σπουδαστές εγγράφονται από τους γονείς ή κηδεμόνες τους.


Η ιδιότητα του μέλους και η δυνατότητα συμμετοχής στα μαθήματα κατοχυρώνεται μόνο με την προκαταβολή της συνδρομής και του τέλους εγγραφής όπου απαιτείται.


Δικαίωμα εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής, παρέχεται μόνο σε όσους δεν έχουν ανεξόφλητες οφειλές προς το Ν.Π.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τα μαθήματα δύνανται να ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και να ολοκληρώνονται τον Ιούλιο, σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος Πολιτισμού.


Τα Μουσικά Εργαστήρια δεν λειτουργούν τις παρακάτω ημερομηνίες: την 28η Οκτωβρίου, από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, από Μ. Πέμπτη έως και Κυριακή του Θωμά, την 1η Μαΐου, του Αγ. Πνεύματος και τον μήνα Αύγουστο.


Προβλέπεται η δυνατότητα μελέτης των μελών στις αίθουσες (και χρήσης των οργάνων του χώρου), ύστερα από έγκριση του Τμήματος Πολιτισμού, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Σε ειδικές περιπτώσεις, το Τμήμα Πολιτισμού μπορεί να επιτρέψει τον δανεισμό μικρού οργάνου για κατ’ οίκον μελέτη.


Σε όποιο μέλος επιθυμεί, μπορεί να του χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης από τον διδάσκοντά του, όταν διακόψει τη φοίτησή του, κι εφόσον υπήρξε συνεπής ως προς τις παρουσίες του.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Η διεξαγωγή των μαθημάτων και η εν γένει σωστή λειτουργία του χώρου των Μουσικών Εργαστηρίων, πραγματοποιούνται με ευθύνη του εκάστοτε διδάσκοντα και όλα τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.
Τα μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς, προκειμένου να διατηρείται η σωστή ροή των μαθημάτων.


Ο σεβασμός προς τους διδάσκοντες, τα υπόλοιπα μέλη και το χώρο των Εργαστηρίων, εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των τμημάτων και το ευχάριστο κλίμα μεταξύ των συμμετεχόντων.


Όλα τα μέλη οφείλουν να προσέρχονται και να αποχωρούν στην προγραμματισμένη ώρα. Ειδικά, οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών και των εφήβων-μελών, οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρησή τους από την αίθουσα που πραγματοποιείται το μάθημά τους. Τα παιδιά & οι έφηβοι σε  καμία περίπτωση δεν βγαίνουν από το χώρο των εργαστηρίων, ενώ οι γονείς ή κηδεμόνες τους οφείλουν να παραμένουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο χώρο των Εργαστηρίων, και διατηρούν την αποκλειστική ευθύνη για την επιμέλεια των παιδιών τους, σε περίπτωση αποχώρησής τους.


Για τα παιδιά και τους έφηβους που έρχονται για πρώτη χρονιά, κρίνεται απαραίτητο οι γονείς να ενημερώνουν τον δάσκαλο του εργαστηρίου για οποιοδήποτε θέμα πιστεύουν ότι χρήζει ειδικής αντιμετώπισης (προβλήματα υγείας, αλλεργίες, οικογενειακά και ψυχολογικά ζητήματα κ.λπ.)


Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τον καθηγητή τους ή το Τμήμα Πολιτισμού για κάθε τυχόν μεταβολή προσωπικών τους στοιχείων (των οποίων η προστασία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων).


Για κάθε πρόβλημα ή παράπονό τους τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τον καθηγητή τους ή/και το Τμήμα Πολιτισμού.


Σε περίπτωση που κάποιο παιδί ή έφηβος συστηματικά εμποδίζει τη δουλειά της ομάδας κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των γονέων με το δάσκαλο στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος.


Η παράβαση του κανονισμού λειτουργίας των Μουσικών Εργαστηρίων επιφέρει ως συνέπεια την προσωρινή ή οριστική αποβολή του μέλους από τα Εργαστήρια και την υποχρέωση αποζημίωσης, σε περίπτωση βανδαλισμού των μουσικών οργάνων ή των αιθουσών. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. του Ν.Π., ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντα.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Όλα τα μέλη των Μουσικών Εργαστηρίων είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στις συναυλίες που απαιτείται η παρουσία του τμήματός τους ή του μουσικού συνόλου στο οποίο συμμετέχουν εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι απουσίας τους.


Ο «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.-Γρηγόρης Γρηγορίου» διατηρεί το δικαίωμα τήρησης οπτικοακουστικού αρχείου (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) από τις εκδηλώσεις και τα μαθήματα των Μουσικών Εργαστηρίων, για την παρουσίαση και προβολή των Εργαστηρίων σε έντυπα, κοινωνικά δίκτυα, σεμινάρια, εκθέσεις κ.λπ.

 Login   powered by suntech s.a.