Αρχική Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. - βιβλιοθήκη - εργαστήρια τέχνης - επικοινωνία - links - ωδείο - θέατρο "Δ. Κιντής" - αναψυκτήριο
Προκηρύξεις - Προσλήψεις προσωπικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 22.12.2016
Για το παράρτημα πατήστε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για τους πίνακες πατήστε εδώ
----------

Γνωμοδότηση - πρακτικό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής για την ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2016 , δείτε εδώ


Ανακοίνωση πρόσληψης  22.11.2016
Για το παράρτημα πατήστε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ

----------

Ανακοίνωση πρόσληψης  9.6.2016

----------

Πίνακας μοριοδότησης ΑΜΕΑ

----------

Ανακοίνωση πρόσληψης

(Καθηγητές φυσικής αγωγής)

----------

Πίνακας αποτελεσμάτων ΣΜΕ 4/2015

(Γυμναστές)

----------

Πίνακας αποτελεσμάτων ΣΜΕ 3/2015

(Καλλιτεχνικό προσωπικό)

----------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 4/2015

Δείτε το παράρτημα εδώ

Βρείτε την αίτηση εδώ

----------

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με τριάντα (30) άτομα, για την κάλυψη  αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», που εδρεύει στην Ηλιούπολη,  με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης», β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής», γ)  «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Κατασκευής Εικαστικού Κοσμήματος», δ) «Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου», ε) «Λειτουργία Εργαστηρίου Φωτογραφίας» και στ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων».
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και συγκεκριµένα από 9/12/2015 έως και 18/12/2015.  
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.µ έως 13.00 µ.µ.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 3/2015

Βρείτε την αίτηση εδώ
 Login   powered by suntech s.a.